Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača

Naziv projekta: Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača

Poziv: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Davatelj financijskih sredstava: Općina Punat

Trajanje projekta: 15. travnja – 14. prosinaca 2024. 

Broj ugovora: Klasa: 230-02/24-01/1; Urbroj: 2170-31-03/08-24-23

Ukupna vrijednost projekta: 1.428,62 eura

Sufinanciranje Općine Punat: 300,00 €

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe aktivnosti: Općina Punat

Cilj projekta:

Stvaranje poticajnog okružja za informiranje i izobrazbu potrošača sa svrhom unapređenja kvalitete života građana Općine Punat.

Opis projekta:

Glavna aktivnost je i informiranje i izobrazba potrošačica i potrošača. Informiranje i izobrazba  potrošačica i potrošača provest će se putem predavanja „Sklapanje ugovora na daljinu“ na kojem će osobe starije životne dobi, između ostalog, saznati za zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostora trgovca u roku od 14 dana bez naknade i penala.

Ciljane skupine:

Ciljane skupine su osobe starije životne dobi s područja Općine Punat.

Projekt “Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača” je podržan s financijskom podrškom Općine Punat. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica.

Možda će vas zanimati..